O Come all ye Faithful : Christmas Song - Christking

O Come all ye Faithful : Christmas Song


O come all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye o come ye to Bethlehem
Come and behold Him
Born the King of angels
O come let us adore Him
O come let us adore Him
O come let us adore Him
Christ the Lord

ఓ సద్భక్తులారా!
లోకరక్షకుండు
బెత్లేహేమందు నేడు జన్మించేన్
రాజాధిరాజు
ప్రభువైన యేసు
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింపరండి యుత్సాహముతో

2.Sing choirs of angels
Sing in exultation
Sing all ye citizens of heaven above
Glory to God
Glory in the highest
O come let us adore Him
O come let us adore Him
O come let us adore Him
Christ the Lord

సర్వేశ్వరుండు
నరరూప మెత్తి
కన్యకుఁ బుట్టి నేఁడు వేంచేసేన్
మానవజన్మ
మెత్తిన శ్రీ యెసూ
నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి పూజింతుము

3.Yes Lord we greet Thee
Born this happy morning
Jesus to Thee be the glory given
Word of the Father now in flesh appearing
O come let us adore Him
O come let us adore Him
O come let us adore Him
Christ the Lord

ఓ దూతలారా!
ఉత్సహించి పాడి
రక్షకుండైన యేసున్ నుతించుడి
పరాత్పరుండా
నీకు స్తోత్ర మంచు
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి యుత్సాహముతో


O Come all ye Faithful : Christmas Song O Come all ye Faithful : Christmas Song Reviewed by Christking on 17:03:00 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.