నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా - KY Ratnam | B Ezra Sastri | Swetha Mohan - Christking - Lyrics

నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా - KY Ratnam | B Ezra Sastri | Swetha Mohanనా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా
నేనెన్నడు సిగ్గుపడకుందును
నా ఆశలు ఫలియించెనే
సీయోనులో ఆనందమే
నిత్య సంతోషమే

1 భూమి మీద భక్తులు శ్రేష్ఠులు
వారు నీకు ఎంతో ఇష్టులు
గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమైతివి
విశాల స్థలములకు తోడుకొని వచ్చితివి
నా ఆశ్రయమైతివి

2 పరిశుద్ధ పర్వతం ఎక్కించితివి
నీ గుడారములొ అతిధులమైతిమే
నూనెతో నాతల అంటబడెను
నా గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లెను
నాకు ధన్యమాయెను


English


నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా - KY Ratnam | B Ezra Sastri | Swetha Mohan నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా - KY Ratnam | B Ezra Sastri | Swetha Mohan Reviewed by Christking on October 18, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.