Aaradhikkumpol Daivam - ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം - Christking - Lyrics

Aaradhikkumpol Daivam - ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം


1 ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും (4)
ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ

ആരാധിച്ചീടാം ആരാധിച്ചീടാം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനെ
ആരാധിച്ചീടാം ആരാധിച്ചീടാം ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെ

2 ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിടുതൽ നല്കും(4)
ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ

3 ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സൗഖ്യം നല്കും (4)
ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ

4 ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൃപ പകരും(4)
ആത്മനാഥനേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുമ്പോൾ


English

Aaradhikkumpol Daivam - ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം Aaradhikkumpol Daivam - ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം Reviewed by Christking on March 12, 2020 Rating: 5
Powered by Blogger.